Warunki korzystaniaStandardowe Warunki

1. Nasze ceny za dostarczone towary lub wykonaną pracę opierają się na poniesionych przez nas kosztach towarów, materiałów, robocizny i transportu (w tym kosztach dopełnienia obowiązków nałożonych ustawowym rozporządzeniem rządowym) obowiązujących w dniu naszego oszacowania lub w przypadku braku kosztorysu, gdy takie ceny zostały uzgodnione. W przypadku jakiegokolwiek wzrostu tych kosztów po dacie naszego kosztorysu lub umowy, a przed dostawą towaru lub zakończeniem pracy, zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego podwyższenia naszych cen.

2. W przypadku poniesienia przez nas dodatkowych kosztów przy wykonywaniu prac dla Klienta, nieznanych nam w dacie sporządzania Wyceny lub w dniu zawarcia umowy, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Klienta takimi dodatkowymi kosztami.

3. Kosztorysy, projekty, rysunki lub plany sporządzone przez nas do wiadomości Klienta pozostają naszą własnością. Nie wolno ich przekazywać, kopiować ani w inny sposób wykorzystywać jakiejkolwiek innej stronie.

4.1 Poniższe postanowienia określają całą naszą odpowiedzialność (w tym wszelką odpowiedzialność za działania i zaniechania naszych pracowników wobec Klienta w związku z:

4.1.1 jakiekolwiek naruszenie zobowiązań umownych wynikających z niniejszej umowy; I

4.1.2 jakichkolwiek oświadczeń o reprezentacji lub czynu niedozwolonego lub zaniechania, w tym zaniedbania powstałego w związku z niniejszą umową. A UWAGĘ KLIENTÓW ZWRACA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI NA POSTANOWIENIE NINIEJSZEJ KLAUZULI

4.2 Wszelkie działania lub zaniechania z naszej strony, o których mowa w punkcie 4.1 powyżej, będą na potrzeby niniejszego punktu określane jako „Przypadek Naruszenia”.

4.3 Nasza odpowiedzialność wobec klienta za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania własnego lub jego pracowników nie jest ograniczona.

4.4 Z zastrzeżeniem limitu określonego w punkcie 4.5.1 poniżej, ponosimy odpowiedzialność wobec Klienta za szkody na majątku materialnym Klienta powstałe na skutek naszego zaniedbania.

4.5 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 4.3 powyżej, cała nasza odpowiedzialność w związku z jakimkolwiek Przypadkiem Naruszenia będzie ograniczona do odszkodowania równego sumie Opłat zapłaconych przez klienta na mocy niniejszej Umowy.

4.6 Z zastrzeżeniem punktu 4.3 powyżej nie ponosimy odpowiedzialności wobec klienta w związku z jakimkolwiek Przypadkiem Naruszenia z tytułu utraty wartości firmy z zysków lub jakiegokolwiek rodzaju lub szczególnej straty pośredniej lub wtórnej (w tym straty lub szkody poniesionej przez klienta w wyniku działania wniesione przez stronę trzecią), nawet jeśli taką stratę można było w rozsądny sposób przewidzieć lub zostaliśmy poinformowani o możliwości jej poniesienia przez klienta.

4.7 Jeżeli kilka Przypadków Naruszenia powoduje zasadniczo tę samą stratę, wówczas należy je uważać za podstawę tylko jednego roszczenia na mocy niniejszej umowy.

4.8 Klient niniejszym zgadza się przyznać nam nie mniej niż 7 dni na naprawienie wszelkich przypadków naruszenia wynikających z niniejszej Umowy.

4.9 Z wyjątkiem przypadku Naruszenia powstałego zgodnie z punktem 4.3 powyżej, nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec klienta w związku z jakimkolwiek Przypadkiem Naruszenia, chyba że klient przekaże nam powiadomienie o takim naruszeniu w ciągu 7 dni od daty jego wystąpienia. świadoma okoliczności będących przyczyną Przypadku Naruszenia lub daty, w której w uzasadniony sposób powinna była się o tym dowiedzieć.

4.10 Klient potwierdza, że ​​przetestował i zatwierdził naszą jakość wykonania.

4.11 Żadne z postanowień niniejszej klauzuli nie przyznaje klientowi żadnych praw ani środków prawnych, do których w innym przypadku nie byłby on prawnie uprawniony.

5. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich zawartych przez nas umów, z wyłączeniem wszelkich Warunków zawartych w zamówieniu klienta, które są sprzeczne lub mają na celu modyfikację niniejszego Regulaminu oraz z wyłączeniem wszelkich warunków lub gwarancji na mocy prawa zwyczajowego lub ustawy.